top of page

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak Kun Jeromos egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges,

 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel,

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,

 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”, Adatkezelési rendelet),

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),

 • 2020. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”),

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”),

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli,

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,

 • az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti,

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Kezelésének célja:

 1. Elektronikus hírlevél, tájékoztató vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából a személyes adatok felhasználása. Programokra, eseményekre, történő regisztráció.

 2. Online vásárlás teljesítése

 3. Szállítás teljesítése

 4. Számlázás, könyvelés

 1. Elektronikus hírlevél, tájékoztató vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából a személyes adatok felhasználása. Programokra, eseményekre, történő regisztráció.

Az adat tárolásának időtartama: A személyes adatok kezelése az Érintett kérelmére vagy a hozzájárulás visszavonására történő törlésig tart.

​Forrása: Közvetlenül az érintett.

A kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái (programonként, eseményenként eltérő), illetve indoklás, hogy miért szükséges:

Teljes név

Az a) és b) pontok szerinti célok teljesítéséhez szükséges, illetve a programot követő újabb, az Adatkezelő által megrendezésére kerülő esemény megszervezéséhez és lebonyolításához elektronikus hirdetés, hírlevél, tájékoztató vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából

Email cím

Regisztrációhoz kötelező adat. A résztvevő természetes személlyel való kapcsolattartáshoz és a regisztrációhoz szükséges.

Telefonszám

Opcionális.  A programra jelentkező természetes személlyel való kapcsolattartáshoz szükséges a program részleteinek egyeztetése végett.

Voltál már korábban Ajiit valamelyik programján? (Például: Elvonulás, Lélekpárbeszéd, JIAIDO tábor)

A kapcsolattartás, illetve Ajiit tevékenysége és módszerei megismertetési csatornáinak feltérképezése érdekében.

„Honnan értesültél a programról?”

A kapcsolattartás, illetve Ajiit tevékenysége és módszerei megismertetési csatornáinak feltérképezése érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Ön a maunahouse.com weboldal használatával, illetve regisztrációval a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához). A személyes adatok kezelése a jelentkezéssel (a checkbox bepipálásával) megkezdődik és az Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás időtartamának lejártával törli (ld. fenn).

A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként kell értelmeznie.

​​

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás

Alkalmaz ilyet az Adatkezelő?

Nem.

Az alkalmazott logikára vonatkozó információk:

Nem releváns

Mi a jelentősége és következménye az érintettre nézve:

Nem releváns

 

Hírlevél szolgáltató: mailchimp.com

Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő megbízott önkéntesei ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő szervezéssel foglalkozó önkéntesei a szervezés érdekében. 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

2. Online vásárlás teljesítése

 

Az adatkezelés célja

Online vásárlás kezelése, értesítés a kézbesítéssel, szállítással kapcsolatban, fizetések kezelése, panaszkezelés, garanciális ügyintézés.

A kezelt adatok köre

Név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, megrendeléssel kapcsolatos információk, számlázási- és fizetési adatok.

Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítéséig, valamint a szavatossági jogok lejártáig. Ezt követően az Adatkezelő a kereskedelmi- és adótörvény szerint szükséges információkat a jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg.

Az adatkezelés jogalapja

 • az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont),

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

Fizetési szolgáltatás biztosítása érdekében - az Ön személyes adataival kapcsolatban - adatfeldolgozóként jár el: 

Név: Stripe Technology Europe, Limited

Székhely: Dublin 2, Grand Canal Street Lower The One Building

Weblap: https://stripe.com/en-hu

A kártyaadatok kezelésénél a Stripe Technology Europe Ltd. szabályzata az irányadó: https://stripe.com/en-hu/privacy

 

3. Szállítás teljesítése

Az adatkezelés célja

A megrendelt termék megadott szállítási címre történő eljuttatása.

A kezelt adatok köre

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Szállítási szolgáltatás biztosítása érdekében - az Ön személyes adataival kapcsolatban - adatfeldolgozóként jár el: 

Név: Magyar Posta Zrt., Adatkezelési Tájékozatója az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatkezelés időtartama: a megrendelt áru kiszállítását követően 3 évig.

 

4. Számlázás

Az adatkezelés célja

Jogszabályi előírások teljesítése.

A kezelt adatok köre

Rendelésszám, számlázási név, számlázási cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma.

Az adatkezelés időtartama

A 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Könyvelési feladatok  teljestése érdekében - az Ön személyes adataival kapcsolatban - adatfeldolgozóként jár el:     Név: Értem Érted Kft.

 Cím: 1191 Budapest, Hunyadi utca 31.6.18.a  
 

Számlázási feladatok  teljestése érdekében - az Ön személyes adataival kapcsolatban - adatfeldolgozóként jár el:
Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Adatkezelési Tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato?gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSPxP2WNF9EoGecGGngpNEcKZUCtn3qW3weuTQjrwkW5JqRyvsbYga2xoCKNMQAvD_BwE

Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

 

TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS

A maunahouse.com tárhelyét a Wix.com Ltd biztosítja. A szolgáltató  vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

A szolgáltató adatai:

Név: Wix.com Ltd, Adatkezelési Tájékoztatója az alábbi linken érhető el:  https://www.wix.com/about/privacy

Cím: 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel

 

SÜTIK A WEBOLDALON

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A sütik megkönnyítik és biztosítják a weblap használatát, elmentenek bizonyos felhasználói beállításokat és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a weblap látogatóival kapcsolatban.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az Érintett eszköze tárol, ezzel az Érintett azonosíthatóságát is biztosítja.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az Érintett a cookie-kat böngészője segítségével törölheti.

A személyes információkat nem tartalmazó, a weblap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k használatához nem szükséges az Érintett hozzájárulását kérni. Az adatgyűjtési célú cookie-k csak az erről szóló értesítés Érintett általi elfogadását követően töltődnek be.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook Pixel: A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a weboldal tulajdonosa elemzési adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról és a konverziókról. A Facebook Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Wix:. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://www.wix.com/about/cookie-policy

Stripe:Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat:  https://stripe.com/en-hu/legal/cookies-policy

 

AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az Érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

 • kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

 

 • A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján

Az Érintett írásban kérheti írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,

 • milyen adatkezelési cél miatt,

 • milyen forrásból,

 • mennyi ideig kezeli,

 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 •  A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől írásban kérheti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba - az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 • A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

 • A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

Az Érintett személy szerint írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnését követően is kezelni kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 • Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

·        az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy

·        a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

·        az adatkezelés automatizált módon történik.

 • A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen  velünk kapcsolatba cégünkkel a következő elérhetőségen: kozpont@maunahouse.com

Ha megítélése szerint az Adatkezelő .a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén.

Az Adatkezelő az Érintett által, a szerződés teljesítése során megadott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adja ki.

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás),

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),

 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),

 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az Érintettekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során, hogy:

 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult,

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá,

 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: kozpont@maunahouse.com

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

 • az Érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy intézkedést,

 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó.

EGYÉB

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.maunahouse.com weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára.

bottom of page